Mensaje de ".$nombre.":
".$mensaje."


(+34) 93 798 00 04 / 902 222 025
Luces de Navidad
"; //1and1 requereix moure temporalment l'arxiu al servidor abans de enviar-lo per phpmailer //per a d'altres servidors pot ser que aquesta linia no faci falta. move_uploaded_file($_FILES['file01']['tmp_name'],$upload_dir.$_FILES['file01']['name']); $mail = new PHPMailer(); $mail->IsSMTP(); $mail->SMTPAuth = true; $mail->SMTPSecure = "tsl"; $mail->Host = "mail.viada.net"; $mail->Port = 25; $mail->Username = "x.pinyol@viada.net"; $mail->Password = "Bendita_17"; $mail->AddAddress("x.pinyol@viada.net"); $mail->IsHTML(true); $mail->SMTPDebug = 0; // informació que cal recollir del formulari $mail->Subject = $tema; $mail->From = $mail_form_origen; $mail->FromName = $nombre." (".$mail_form_origen."): ".$telefono; $mail->MsgHTML($cos); if(!$mail->Send()) { echo 'ERROR'.$mail->ErrorInfo; } else { echo " "; } ?>